Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

 

Rozdział I

Podstawa prawna.

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.Ustaw z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianach ustawy o systemie oświaty oraz zmianach niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz.542).

3. Statut  Zespołu Szkół. im. Wł. ST. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez rozumieć odpowiednio:

– Dyrektora szkoły,

– Radę Pedagogiczną,

– Samorząd Uczniowski.

4. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Szkolnej Rady Rodziców zwanej dalej Radą Rodziców.

5. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół. im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej.

6. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.

7. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie Zespołu Szkół. im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, rodzice uczniów i

nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

 

Rozdział III

Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców.

 

§ 3

1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły

w zakresie:

a)      organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego

b)      poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły

c)      zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.

4. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy oraz rocznego planu wpływów i wydatków.

 

§ 4

  1. Rada      Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły,      organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z      wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  2. Do      kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy:

1)      Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor szkoły

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

2)      Opiniowanie opracowanego przez dyrektora szkoły na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

3)      Opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4)      Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły wprowadzającego obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju oraz współuczestniczenie w ustaleniu wzoru tego stroju.

5)      Opiniowanie przedstawionych przez nauczycieli radzie pedagogicznej szkolnych zestawów podręczników

6)      Opiniowanie wniosków o podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenie

lub inną organizację.

 

 

 

§ 5

  1. Do zadań Rady Rodziców należą w szczególności:

1)      Podejmowanie działań w zakresie zmian w programach wychowawczym i dydaktycznym szkoły.

2)      Inicjowanie i branie czynnego udziału w spotkaniach z młodzieżą.

3)      Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.

4)      Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych dla szkoły.

5)      Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, instytucji do współpracy ze szkołą, szczególnie w celu przyjęcia patronatu nad jej działalnością.

6)      Współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

7)      Współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnych zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub szkoły (przemoc wobec uczniów lub nauczycieli, zbiorowy protest, zagrożenie losowe lub zewnętrzne itp.)

Rozdział IV.

Organizacja i zasady działania Rady Rodziców.

§ 6

1. Reprezentantem rodziców uczniów każdego oddziału jest Rada Oddziałowa.

2. Oddziałowe zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Radę Oddziałową” składającą się z

3 – 5 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału wybieranym w głosowaniu tajnym..

4. Walne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

  1. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców
  2. Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 – 11 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz

członków prezydium.

Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, nie więcej jednak niż z 5 osób.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

8. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Zebranie sprawozdawczo wyborcze powinno być zwołane w terminie 2  miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

 

§ 7

 

1. Kadencja członka w organach Rady Rodziców trwa 3 max lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji – z uwzględnieniem § 6 ust.3.

2. Po zakończeniu 3-letniej kadencji można powtórnie kandydować do organów Rady Rodziców.

3. Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

4.Członkowie Rad Oddziałowych, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać lub sami zrezygnują na własną prośbę.

 

 

Rozdział V.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§ 8

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu

2. Uchwały walnych zebrań Rady Rodziców odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później – jeżeli w zawiadomieniu podano również drugi termin – są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

3. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

4. Uchwały są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców szkoły. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokólarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady Rodziców.

5. Walne zebranie Rady Rodziców upoważnia prezydium do podejmowania decyzji

w imieniu Rady.

6. Uchwały walnego zebrania Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców.

W przypadku braku ich przestrzegania prezydium Rady Rodziców może wnioskować

do dyrektora szkoły o podjęcie działań administracyjnych.

7. W przypadku podjęcia przez Radę lub prezydium uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgodnić z prezydium dalszy tok postępowania. Prezydium może w takim przypadku

(o ile okoliczności tego wymagają) zwołać w trybie pilnym zebranie Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI.

Wybory do organów Rady Rodziców.

§ 9

 

1. Wybory przedstawicieli do Rady Rodziców odbywają się corocznie w głosowaniu tajnym po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Wybory do prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym

3. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów.

5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.

6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

7. Ustala się następujący porządek i zasady obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego RadyRodziców:

1/ wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja

regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza.

Wybory do tych funkcji są jawne. Dopuszcza się wybór jednej wspólnej komisji wyborczej.

2/ sprawozdanie prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym

W szczególności sprawozdanie musi zawierać informację o realizacji planu pracy

i gospodarowania funduszem Rady Rodziców),

3/ sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium prezydium Rady. Wniosek zostaje przegłosowany przez Radę Rodziców.

4/ informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

5/ ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

6/ dyskusja i wolne wnioski

7/ uchwalenie przez Komisję Uchwał i Wniosków założeń programowo –organizacyjnych do działalności

Rady Rodziców w następnej kadencji (plan pracy, preliminarz kosztów) oraz przegłosowanie tych uchwał;

8/ wybory uzupełniające do organów Rady Rodziców. Ilość mandatów wynika z ilości osób

opuszczających dany organ w związku z zakończeniem nauki dziecka, rezygnacją z pracy lub

wykluczeniem i jest ustalana przez prezydium:

• przypomnienie zasad wyborczych przez przewodniczącego zebrania,

• ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności

zebrania,

• zgłaszanie kandydatów do organów Rady ,

• ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą

• wybory jawne

• ustalenie przez Komisję Wyborczą listy nowych członków uzupełniających składy prezydium

i Komisji Rewizyjnej.

7. W celu zapewnienia uczestnictwa w organach RR, rodziców wszystkich poziomów przyjmuje się, że mandaty rodziców opuszczających te organy w związku z zakończeniem nauki swojego dziecka są przeznaczone dla rodziców pierwszych oddziałów.

 

 

 

Rozdział VII

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 10

1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Rad Oddziałowych z co najmniej 3 oddziałów, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

§ 11

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.

2. W posiedzeniach prezydium Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona oraz w miarę potrzeb inne osoby zaproszone przez prezydium.

3. Posiedzenia prezydium odbywają się według planu ustalonego przez przewodniczącego. Na wniosek członka prezydium plan zebrania może być zmieniony lub uzupełniony. Zmiany planu zebrania wymagają przegłosowania

4. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium

§ 12

1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo – wyborczym

Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Oddziałowej lub dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.

2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną

i są przedstawiane: zebraniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców

oraz osobom, które wnioskowały o jej zwołanie.

 

 

 

Rozdział VIII.

Fundusze Rady Rodziców.

§ 13

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych. Wysokość składek ustala zebranie Rady Rodziców na wniosek prezydium Rady Rodziców. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić także z innych źródeł, w tym wpływów od sponsorów.

2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.1.

3. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie kwartalnie – według swojego uznania i możliwości. W przypadku braku możliwości  uiszczenia składki na  pisemną, uzasadnioną prośbę, zaopiniowana przez wykonawcę Prezydium Rady Rodziców może wyprosić zgodę na zwolnienie z opłaty lub zmniejszenie jej wysokości.

§ 14

1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez prezydium Rady planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców.

2. Preliminarz wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane

na zebraniu Rady Rodziców.

2. W zatwierdzonym preliminarzu wydatków zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo

na podstawie uchwały prezydium Radu Rodziców, po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły.

O zmianach tych prezydium informuje Radę Rodziców na najbliższym zebraniu.

§ 15

1. Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.

2.Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego Rady lub skarbnika oraz opinii dyrektora szkoły.

3. Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców – pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły – pod względem formalnym.

§ 16

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze zgromadzonych funduszów na

następujące cele:

• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn

sportowo – rekreacyjny,

finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, koszty dowozów na konkursy, olimpiady.

• sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

• nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

• częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych

i zawodowych,

• zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,

• wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe

uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

• zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

• zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,

• zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

• pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania m.in. dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,

• finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni,

wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

• lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,

• inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,

• dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

§ 17

Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

 

Rozdział IX

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.

§ 18

1. Obsługę księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługę rachunkową użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem –  prowadzi pracownik uznanego za niezbędnego przez prezydium Rady Rodziców. Płace pracownika ustala prezydium Rady Rodziców.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą księgową pełni skarbnik Rady Rodziców.

3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. Dopuszcza się korzystanie z wydzielonego rachunku na koncie szkoły o ile wprowadzi to znaczne oszczędności w kosztach prowadzenia rachunku.

4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział X.

Postanowienia końcowe.

§ 19

1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną –Prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.

3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego

z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia –Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 20

Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie Rady Rodziców.

Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia

i zatwierdzenia.

§ 21

Rada Rodziców posługuje się pieczątkami podłużnymi o treści:

 

§ 22

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.

 

 

Podpisy                                                                                           Dyrektor szkoły Rada Rodziców