TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 REKRUTACJA DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. O przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej mogą ubiegać się absolwenci trzyletniego gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.
  2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Lp Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od   8   kwietnia  2019 r.  do   15 maja 2019 r. od 12 lipca 2019r.
do 26 lipca 2019 r.
  
2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie kwiecień/maj od 14 czerwca 2019 r.
do 17 czerwca 2019
r.
nie dotyczy
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019
r.
nie dotyczy
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 kwietnia 2019 r.
do 3 lipca 2019 r.
od 12 lipca 2019 r.
do 15 sierpnia 2019r
do godz. 9.00 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 lipca2019 r.

godz. 10.00

16 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

6. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia. od    8    kwietnia    (dnia złożenia    wniosku    o przyjęcie do szkoły)

do 5 lipca  2019r. decyduje dyrektor szkoły

do 21 sierpnia 2019 r.
7. Przedłożenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 8 lipca 2019 r.

do godz. 14.00

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz. 14.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca 2019 r. 

godz. 12.00

29 sierpnia 2019 r.  godz. 15.00
9. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12 lipca 2019 r.
do 8 sierpnia 2019
r.
od 29 sierpnia 2019 r.
do 25 września 2019 r.
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 15 lipca 2019 r.

 

30 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 zawarte są w  zarządzeniu  nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r.