Historia Szkoły

Z kart historii szkoły
(na podstawie książki:” 30 lat Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej” . red. J. Malinowski, W. Malinowska, I. Wojciechowska, D. Żmuda)

Rok 1961 zapisał się w kartach historii naszej szkoły jako rok szczególny. Wtedy to właśnie zrodził się pomysł utworzenia szkoły rolniczej na terenie gminy Gościeradów. Dążenia władz Gościeradowa zbiegły się z propozycją wysuniętą przez Wojewódzką Radę Narodową w Lublinie dotyczącą utworzenia nowej szkoły rolniczej na terenie powiatu kraśnickiego. Zadecydowano, że najbardziej odpowiednim terenem są grunty Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wólce Gościeradowskiej. Jesienią 1966 r. na posiedzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Gościeradowie podjęto uchwałę o lokalizacji szkoły rolniczej na tychże gruntach. Wniosek ten został zatwierdzony przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku, a następnie złożony w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie.
Obiekt szkolny wraz z internatem wymagał obszaru 3 ha, prowadzenie zajęć praktycznych obszaru o powierzchni 220 ha. Do budowy obiektu szkolnego przystąpiono w roku 1968, a ukończono go w roku 1971. W lutym 1971 r. powołano na stanowisko dyrektora szkoły mgr inż. Witolda Pyzika, a od 06.IX.1971 r. szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną. Nadano jej nazwę: Państwowe Technikum Rolnicze. W skład obiektu weszły: budynek warsztatów i internatu na 200 miejsc oraz dom nauczyciela na 12 rodzin.
W nowo powołanym obiekcie zorganizowano następujące rodzaje szkół: Zasadnicza Szkoła Rolnicza – 3 letnia, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Upraw Polowych -3 letnia i Państwowe Technikum Rolnicze – na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
Stan organizacyjny szkoły zmieniał się w poszczególnych latach następująco:
W roku szkolnym 1974/75 przemieniono 3 – letnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Upraw Polowych na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W tymże roku powołano również Technikum Rolnicze dla Pracujących.
W latach 1976/77 powołano technikum rolnicze – 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej, zaś w roku 1977/78 na podstawie umowy z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Gościeradowie za zgodą Kuratorium wprowadzono 3 – letnią szkołę przyzakładową o specjalności — mechanik maszyn rolniczych.
W roku szkolnym 1977 / 78 przyjęto Zasadnicze Szkoły Rolnicze z Olbięcina, Wojciechowic i Ćmielowa.
W 1976 r. po reorganizacji administracyjnej kraju szkoła wraz z gminą została przydzielona do województwa tarnobrzeskiego. Decyzją wojewody tarnobrzeskiego z dniem 01.01.1977 r. przemianowano szkołę na Zespół Szkół Rolniczych w Wólce Gościeradowskiej. W skład Zespołu weszło 5 istniejących aktualnie szkół oraz jako punkty filialne Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Olbięcinie, Wojciechowicach i Ćmielowie. W związku z niewystarczającą ilością uczniów szkoły filialne zaprzestały swoją działalność: Ćmielów w 1978 r., Wojciechowice 1982 r., Olbięcin 1984 r.
Również w 1988 r. ze względu na brak kandydatów zlikwidowano Technikum Wieczorowe dla Pracujących.
Ogółem w latach 1971/91 wykształciło się – 2556 absolwentów.
Liczba oddziałów, w których kształciła się młodzież w poszczególnych okresach liczyła od 5 do 25.
Młodzież kształciła się w szkołach o następujących profilach:
• Technikum Rolnicze 5 — letnie na podbudowie szkoły podstawowej, zawód technik rolnik o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt.
• Technikum rolnicze 3 — letnie na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt, zawód technik rolnik.
• Technikum Rolnicze Wdrożeniowe 5 — letnie na podbudowie szkoły podstawowej, zawód technik rolnik
• Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa 3 — letnia, zawód rolnik mechanizator.
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza 3 — letnia, zawód rolnik, specjalność wiejskie gospodarstwo domowe.
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza Wdrożeniowa 3 — letnia, zawód rolnik, specjalność mechanizacja rolnictwa i wiejskie gospodarstwo domowe.

W poszczególnych okresach szkoła podlegała następującym władzom:
• Od 1971 r. do 1976 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie Oddział Oświaty Rolniczej,
• Od 1976/77 Wydział Rolnictwa w Tarnobrzegu Oddział Oświaty Rolniczej,
• Od 1977/81 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu.
• Od 1981 r. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Tarnobrzegu.
W roku 1981 patronem szkoły został Władysław Stanisław Reymont a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.
W roku szkolnym 1991/92 szkoła obchodziła swój Jubileusz 20 – lecia pracy.
W minionym 20 – leciu szkoła może poszczycić się następującym dorobkiem oraz osiągnięciami w pracy dydaktyczno -wychowawczej:
1. Rozbudowa bazy szkolnej.
2. Zajmowanie czołowych miejsc przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach orki.
3. Występy zespołu artystycznego podczas różnych imprez środowiskowych i wojewódzkich.
4. Osiągnięcia sportowe.
5. Czołowe miejsca internatu zajmowane w ramach konkursów internatów województwa tarnobrzeskiego.
Szkoła za osiągnięcia na rzecz środowiska została odznaczona medalem „Zasłużony dla województwa tarnobrzeskiego”. Duży wkład pracy w prawidłowe funkcjonowanie i organizację szkoły w minionym 20-leciu wnieśli nauczyciele, którzy pełnili funkcje kierownicze, byli to:
• mgr inż. Witold Pyzik,
• dyrektor mgr Marta Kajka,
• dyrektor mgr inż. Mieczysław Pańczyk,
• dyrektor mgr inż. Szczepan Pierzchała,
• kierownik internatu Eliasz Kapica,
• kierownik internatu Janina Pańczyk,
• kierownik internatu Wiesława Malinowska,
• wicedyrektor mgr Maria Sikora,
• wicedyrektor mgr Stanisław Chorębała,
• kierownik nauczania praktycznego inż. Szymon Tomczyk,
• główny księgowy Adam Pęzioł.
Od roku 1991 do 2003 funkcję dyrektora Zespołu Szkół sprawuje mgr Janusz Malinowski wybrany w drodze konkursu. Jest on centralnym punktem zarządzania zespołem. Bez udziału dyrektora, siły sprawczej działań, pozytywnego przykładu i zachęty dla innych, większość osiągnięć szkoły byłaby niemożliwa. Dyrektora wspomagają zdecydowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej inni członkowie kadry kierowniczej i nauczyciele.
Dyrektor Zespołu Szkół mgr Janusz Malinowski był człowiekiem bardzo aktywnym i twórczym. Pełni funkcję Radnego w Sejmiku Województwa Lubelskiego, pracuje w Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. Czas, w którym funkcję dyrektora pełni pan Janusz Malinowski to okres wielkiej rozbudowy bazy szkolnej i rozkwitu szkoły.
1 września 1992 r. na mocy ustawy o systemie oświaty, z dn. 7 września 1991r., utworzone zostało Liceum Zawodowe, kształcące w zawodzie rolnik. Podbudową programową była szkoła podstawowa. Liceum Zawodowe weszło w skład Zespołu Szkół Rolniczych.
Transformacja ustrojowa i przeobrażenia społeczno- gospodarcze zachodzące w kraju dotykają również naszą szkołę. Zmienia się jej wygląd i estetyka, ulega poprawie baza dydaktyczno – wychowawcza. Wykonane zostały liczne remonty i modernizacje, których wynikiem było stworzenie jak najlepszych warunków nauki, pracy i odpoczynku. Wzmocniła się współpraca ze środowiskiem i rodzicami.
Nie ma dziedziny życia, która by nie została objęta opieką dyrektora szkoły. W budynku głównym odnowiono wszystkie sale lekcyjne, położono nowe wykładziny, ściany wyłożono boazerią, na korytarzach wykonano lastryko. Pracownie szkolne wyposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, urządzono pracownię chemiczną z przeznaczeniem do ćwiczeń laboratoryjnych, powstała nowoczesna pracownia ekonomiki rolnictwa wyposażona w sprzęt multimedialny najnowszej generacji, który ułatwia i usprawnia proces dydaktyczny. Zostały utworzone nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Pierwsza z nich powstała w 1992 r. Powstanie takich pracowni umożliwiło wprowadzenie nowych technik dydaktycznych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Wyremontowano salę gimnastyczną i urządzono siłownię, w której znajduje się atlas ośmiostanowiskowy.
W celu podniesienia poziomu dydaktyki szkolenia praktycznego doposażono i zmodernizowano bazę kształcenia praktycznego. Zorganizowana została stacja kontroli pojazdów, dział napraw pojazdów, zakupiono konieczne maszyny i sprzęt techniczny.
Powstały wówczas wiata nr 1 i nr 2, w których umieszczono samochody do nauki jazdy oraz sprzęt rolniczy. Wybudowano również obiekt z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne do nauki przedmiotów zawodowych. Baza szkolenia praktycznego umożliwia uczniom nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych.
Po roku 1990 modernizacji uległ również internat. Zmieniał się wygląd i estetyka nie tylko pokoi uczniowskich, ale wszystkich pomieszczeń, jak również całego otoczenia internatu. W roku 1992 zakończono prace nad budową mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Ze względu na rozbudowę szkoły i wzrastającą ciągle liczbę uczniów parter internatu zaadoptowano na klaso – pracownie. Powstały: pracownia wiejskiego gospodarstwa domowego wyposażona w nowoczesne urządzenia gospodarstwa domowego i obsługi konsumenta, pracownie higieny, szycia, informatyczna. Część pomieszczeń przeznaczono na bibliotekę. Zajmuje ona powierzchnię 120 m2. Oddzielne pomieszczenie przeznaczone jest na czytelnię z 20 miejscami dla uczniów. Nauczyciel bibliotekarz więcej czasu może poświęcić indywidualnemu czytelnikowi, mającemu często trudności z doborem odpowiedniej literatury.
W 1996 r. Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Wólce Gościeradowskiej zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Na mocy aktu założycielskiego wydanego przez w/ w Ministerstwo, z dniem 1 września 1996 r. w Zespole Szkół Rolniczych utworzono Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Szkoła ta kształci w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Podbudowę programową stanowi Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Utworzone technikum weszło w miejsce Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
Kolejną, utworzoną w Zespole Szkół Rolniczych placówką oświatową było Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Powstało ono 1 września 1996 r., na podbudowie programowej szkoły podstawowej. Kształci młodzież w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Dalsze zmiany przyniósł rok 1999. Z dniem 1 września 1999 r. w Zespole Szkół powołano do życia kolejne szkoły: Liceum Agrobiznesu ( na podbudowie programowej szkoły podstawowej ), kształcące młodzież w zawodzie technik agrobiznesu; Zasadniczą Szkołę Zawodową ( na podbudowie programowej szkoły podstawowej ) oraz Gimnazjum. W tym roku powstała też druga pracownia komputerowa z dostępem do internetu. Wyposażona jest ona w 10 stanowisk komputerowych. W pracowniach komputerowych naszej szkoły prowadzone są zajęcia dydaktyczne z informatyki dla uczniów szkoły średniej i gimnazjum oraz kursy komputerowe.
Poziom sprzętu umożliwia wyposażenie uczniów w szeroką wiedzę informatyczną.
W związku z reformą administracji kraju Zespół Szkół Rolniczych w Wólce Gościeradowskiej z dniem 1 stycznia 1999 r. stał się jednostką organizacyjną powiatu. Na mocy aktów prawnych oraz uchwały Rady Powiatu Kraśnickiego z dn. 28 kwietnia 1999 r. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej przekształcony został w Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej im. Wł. St. Reymonta.
W skład w/w zespołu wchodziły następujące szkoły:
1. Technikum Rolnicze,
2. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
3. Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
4. Liceum Agrobiznesu,
5. Liceum Ogólnokształcące
6. Liceum Profilowane – Zarządzanie Informacją
7. Liceum Profilowane – Leśnictwo i technologia drewna
8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
9. Gimnazjum.
Okres lat 1991 — 2002 zapisał w historii szkoły chlubną kartę.
Patrząc na dokonane inwestycje i przeobrażenia śmiało możemy pokusić się o stwierdzenie, iż było to ” złote dziesięciolecie ” w historii naszej szkoły.
W roku 2003 dyrektorem szkoły została p. Bernarda Jarzyna.
Dzięki staraniom Pani Dyrektor Bernardy Jarzyny i wicedyrektora Czesława Żyśki powstała nowa pracownia Informatyczna, a następnie nowy kierunek kształcenia – 4 – letnie Technikum Informatyczne, które to cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem wśród uczniów wstępujących w progi naszej szkoły. W roku 2005 decyzją uchwały Rady Powiatu Szkoła zmieniła nazwę z Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej na Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, a w skład Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej wchodziły:
1. Publiczne Gimnazjum
2. Liceum Ogólnokształcące
3. Technika
• Technik Informatyk
• Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego
• Technik Rolnik
• Technik Hotelarsta
Szkoła Policealna
• Technik Informatyk
Od 2005 r. funkcjonowało również uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
W roku szkolnym 2007/8 szkoła pozyskała dwie pracownie informatyczne ze środków MEN, powstało również Biblioteczne Centrum Multimedialne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zamontowano 9 kamer w ramach „Programu Wspierania Organów Prowadzących”, pozyskano fundusze i wyremontowano dachy budynków Zespołu Szkół. Rok 2008/9 przyniósł dodatkowe poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły poprzez wyposażenie nowych pracowni komputerowych. W 2010 r. zakupiona została nowa kserokopiarka i telewizor do świetlicy szkolnej. Pozyskano fundusze na doposażenie pracowni specjalistycznych w ramach projektu „Kariera zawodowa przed nami”. Pozyskano sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu unijnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.
W roku szkolnym 2011- 2013 funkcjonowała dwuletnia Szkoła Policealna kształcąca w Zawodzie Technik Rolnik. Systematycznie poszerzano wyposażenie; zakupiono kolejną kserokopiarkę z funduszy pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły. Na tą okoliczność szkoła otrzymała liczne darowizny, dzięki którym wzbogacona została baza dydaktyczna. Dzięki wsparciu Rady Rodziców zakupiono krzewy i róże. Szkoła przystąpiła do projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”. Projekt realizowany był w dwóch etapach dla uczniów klas I – III gimnazjum. Młodzież mogła uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, informatycznych, psychologiczno-pedagogicznych, zajęciach z języka angielskiego, matematyki, chemii, biologii i fizyki. W ramach projektu unijnego „Zagrajmy o sukces” pozyskano tablicę interaktywną ze statywem, materace gimnastyczne, sprzęt i stroje sportowe, mikroskopy, woltomierze, amperomierze, zestawy do optyki, przyrząd do demonstracji powstawania brył, programy multimedialne do języka angielskiego, zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej, zestaw szkła i wyposażenie laboratoryjne, plansze interaktywne i EDUROM – przedmioty przyrodnicze. Ponadto uzupełniony został monitoring o dodatkowe trzy kamery. Starostwo Powiatowe w Kraśniku sfinansowało termomodernizację głównego budynku szkoły, co zmieniło nie tylko wizerunek szkoły ale i klimat sprzyjający współpracy społeczności szkolnej.

W 2012 r. funkcję dyrektora szkoły objął Pan Grzegorz Latawiec.
W 2012/13 w budynku gimnazjum powstała nowa sala lekcyjna wyposażona w tablicę multimedialną. Ponadto powiększona została pracownia informatyczna poprzez likwidację ścianki działowej i zamontowanie nowych zestawów komputerowych. W marcu 2013 r. odbyła się konferencja współorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą „EKO-ROZWÓJ” z Warszawy w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz kształcenia młodzieży w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej poprzez prowadzenie szkoleń w ramach projektu „Multimedialny nauczyciel zawodu”. Uczniowie zostali zaangażowani w projekt „Inwestujemy w naszą przyszłość”. Na bieżąco w szkole odbywają się remonty- siłowni, łazienek, klas, korytarzy szkolnych. W bieżącym roku szkolnym zostały zakupione konie huculskie. Ich hodowla jest dodatkową atrakcją dla szkoły i uczniów odbywających praktyki zawodowe. W roku szkolnym 2013/14 oferta edukacyjna została poszerzona o Szkołę Policealną w Zawodzie Technik Informatyk. Planowane są nowe kierunki kształcenia zgodnie z oczekiwaniami uczniów i potrzebami rynku pracy.

DYREKTORZY:

Witold Pyzik – 1971 – 1973
Marta Kajka – p. o. dyr. – 1973
Mieczysław Pańczyk – 1973 – 1976
Szczepan Pierzchała – 1976 – 1991
Janusz Malinowski – 1991 – 2003
Czesław Żyśko – p. o. dyr. – 2003
Bernarda Jarzyna – 2003 – 2012
Grzegorz Latawiec – p.o. dyr. 2009/10, dyrektor od 2012

WICEDYREKTORZY:

Maria Sikora – 1980 – 1982
Stanisław Chorębała – 1982 – 1991
Czesław Żyśko – 1991 – 2002
Mariola Surma – 2002 – 2004
Anna Ośka – 2004-2012
Grzegorz Latawiec – 2007- 2012

Robert Nowomiejski- od 2012

Danuta Stachula- od 2012

1971

1971 (1)

1971 (2)

1972

1972 (2)

1972 (3)

1974 (2)

1974 (3)

1975

1975 (1)

1975 (2)

1975 (3)

1975 (4)

1976

1976 (2)

1976 (3)

1982

1983

1985

1989

1991

1991 (1)

1993

1993 (1)

1993 (2)

1994

1994 (2)

1994 (3)

1995

1995 (2)

1995 (-)

1999

1999 (2)

1999 (3)

1999 (4)

2000

2001

2001 (2)

2001 (3)

2007 (1)

2007 (2)

2008