Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wolkaszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2016-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-12-20

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Część załączników pdf (skany) opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej jest niedostępna dla syntezatorów głosu.
  2. Na stronie brak przycisków do zmiany wielkości tekstu oraz zmiany kontrastu.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Stanisław Kurz, adres e-mail: toshumi@wp.pl, telefon: 15 838 11 38.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Brak wind

Dostępność pochylni

Pochylnia jest dostępna

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Nie ma informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Parkingi nie są w pełni dostosowane

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.