Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż koni.

 

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Dyrektor  Zespołu  Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 A, 23-275 Gościeradów  tel. 15 838 1138 e-mail: wolkaszk@wp.pl – ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż koni.

  1. Przedmiot przetargów:
Lp. Przedmiot Cena wywoławcza /netto/ Wysokość wadium 10% Data i godz. przetargu
1 klacz JAGODZIANKA – wiek 7 lat 4 000 zł 400 zł 24.07.2020 r. – godz. 9.30
2 klacz ODA – wiek 7 lata 3 500 zł 350 zł 24.07.2020 r. – godz. 10.00
3 klacz NANGA – wiek 7 lata 4 000 zł 400 zł 24.07.2020 r. – godz. 10.30

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 A, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 38 e-mail wolkaszk@wp.pl, sala nr 2 w budynku szkoły.

Wysokość postąpienia wynosi 50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na danego konia nie później niż do dnia 23.07.2020 roku, na rachunek bankowy BS o/ Gościeradów: 15 8717 1064 2009 9000 2743 0012. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

− zaliczone na poczet ceny nabycia konia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg;

− zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

Konie będące przedmiotem przetargu będą udostępniane do oględzin zainteresowanym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Jackiem Ciołkiem (tel . 514 016 012) lub Panem Grzegorzem Latawiec (tel.  695 734 475), w miejscu: Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72, 23-275 Gościeradów.

Koszty załadunku i transportu ponosi Nabywca.

Termin i możliwość odbioru zakupionych koni zostanie ustalony indywidulanie po zakończeniu przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż koni