Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 28.02.2021 r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Koszty i opłacalność produkcji rolniczej. Zagadnienia: Klasyfikacja kosztów w rolnictwie. Nakłady, koszty i wydatki. Podział kosztów. Kategorie dochodu w gospodarstwie rolniczym. Rachunek opłacalności działalności bieżącej. Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. REA, http://www.kalendarzrolnikow.pl- Koszty produkcji w gospodarstwach rolnych https://www.modr.pl –Podstawowe […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 27.02.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Temat:Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego. materiały do edukacji: Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.153-164 https://droga-do.pl/jak-napisac-biznes-plan-krok-po-kroku/ https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan Przedmiot:Podstawy turystyki na obszarach wiejskich Temat: Produkty turystyczne na obszarach wiejskich. Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. […]

Materiały dla KKZ – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 13.02.2021r. –grupa 1 Przedmiot: Podstawy rolnictwa Temat: Nawożenie roślin uprawnych. Zagadnienia: Nawozy naturalne. Nawozy organiczne. Nawozy mineralne. Obliczanie poszczególnych składników w nawozach. Rola nawożenia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie roślin. Literatura: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo REA, rozdział II –Odżywianie i nawożenie roślin. https://www.byczkowscy.pl –Rodzaje nawozów; https://www.bialchem.pl –Nawozy mineralne, ich podział […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10 – c.d.

Niedziela  31.01.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Obliczanie opłacalności produkcji rolniczej. Zagadnienia: Wynik finansowy w produkcji rolniczej. Kalkulacje rolnicze. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne. Zagadnienia: Systematyka dyscyplin naukowych. Pojęcia związane z gospodarką narodową. Dochód narodowy, Produkt Krajowy Brutto, Produkt Krajowy Netto. Rolnictwo w gospodarce narodowej. Podstawy […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

30.01.2021 r. (sobota) Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie praktyczne Temat: Organizacja usług noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym. Zagadnienia: Baza noclegowa w Polsce Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej – Podstawowe pojęcia, prawo, zasady kategoryzacji. Wymagania co do wyposażenia bazy noclegowej. Adaptacja gospodarstw wiejskich dla potrzeb noclegowych – ogólny zarys. Obliczanie kosztu noclegu. Dokumentacja wynajmu pokoi […]

Materiały dla KKZ – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 23.01. 2021 r. – grupa 1 i 2 Przedmiot: Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Temat: Charakterystyka środków ochrony roślin. Zagadnienia: Skład środków ochrony roślin. Formy użytkowe środków ochrony roślin. Okres karencji i okres prewencji. Podział środków ochrony roślin Czynniki warunkujące skuteczność działania środków ochrony roślin. Materiały pomocnicze […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Zjazd IV Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie teoretyczne Temat: Zasady obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Materiał do samokształcenia: https://pftw.pl/dla_kwaterodawcow/poradnik_kwaterodawcy/zasady_prowadzenia_dzialalnosci_turystycznej_na_wsi Przedmiot: Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Temat: Kategoryzacja bazy noclegowej. Materiały do samokształcenia: aktualne rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002166/O/D20172166.pdf Kategoryzacja obiektów hotelarskich https://www.nocowanie.pl/kategoryzacja-obiektow-noclegowych–co-warto-wiedziec.html (uwaga: w artykule podane jest nieaktualne rozporządzenie)

Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesji zimowej w 2021 r.)

Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesji  zimowej w 2021 r.   Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.   Zdający, nauczyciel […]

KKZ IV Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 12.12.2020 r. –grupa 1 Przedmiot: Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych Temat: Segmenty konsumentów produktów rolnych. Zagadnienia: Segmentacja rynku- wzorce i procedury. Segmentacja rynku w oparciu na konsumentach. Możliwości i warunki sprzedaży na rynkach hurtowych. Materiały pomocnicze do samokształcenia: Podręcznik -,,Ekonomika w rolnictwie ” część I, wyd. REA, ROZDZIAŁ 4. https://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl  –Segmentacja rynku- […]